PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Keulers & partners advocaten.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 

Keulers & partners advocaten verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.

Keulers & partners advocaten gebruikt:

Voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht, alsmede de daarmee verband houdende administratie (niet steeds worden alle hieronder genoemde gegevens genoteerd):

Uw naam;

Uw adres;

Uw geboortedatum;

Uw BSN-nummer

Uw telefoonnummer en uw emailadres;

Uw bankgegevens en betaalgegevens;

Indien u minderjarig bent, de gegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger.

Deze gegevens heeft Keulers & Partners Advocaten nodig voor de uitvoering van de met u te sluiten of uit te voeren overeenkomst. De grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG).

Deze gegevens kunnen, geheel of gedeeltelijk, worden doorgegeven aan rechterlijke instanties of andere overheidsorganen, alsook (binnen het kader van de door u aan Keulers & partners advocaten gegeven opdracht) aan derden. Denk aan advocaat-wederpartijen, deskundigen, en “gewone” wederpartijen. Er bestaat niet het voornemen om de gegevens door te leiden naar een derde land of een internationale organisatie.

Deze gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende tenminste 7 jaar nadien.

Voor iedere gegevensverwerking geldt dat u de navolgende rechten heeft:

1.

Inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

2.

Het recht om, daar waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt de toestemming intrekken door dit mede te delen via mail of brief (voor de contactgegevens, zie hierboven). Keulers & Partners Advocaten behoudt zich het recht voor te verifiëren of de mededeling tot intrekking van toestemming wel van u afkomstig is.

3.

Indien u een klacht heeft over de gegevensverwerking door Keulers & partners pdvocaten kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

4.

U heeft het recht om van Keulers & partners advocaten uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, indien Keulers & partners advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, op inzage van de door Keulers & partners advocaten geadministreerde persoonsgegevens en van de informatie als bedoeld in art. 15 AVG, alsook het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door Keulers & partners advocaten worden verwerkt.

5.

U heeft het recht om van Keulers & partners advocaten onverwijld rectificatie te verkrijgen van u betreffende onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens, een en ander als bedoeld in art. 16 AVG.

6.

U heeft de rechten als bedoeld in de artikelen 17 AVG (recht op vergetelheid), 18 AVG (recht op beperking van verwerking), 19 AVG (kennisgevingsplicht van Keulers & partners advocaten inzake rectificatie, wissing of beperking), 20 AVG (recht op overdraagbaarheid van gegevens), 21 AVG (recht van bezwaar) en 22 AVG (het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking).

7.

U heeft het recht om, ingeval van een datalek dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, onverwijld door Keulers & partners advocaten medegedeeld te krijgen de inbreuk in verband met persoonsgegevens, indien en voorzover zulks is vereist op basis van art. 34 AVG.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@keulersadvocaten.nl.

U kunt ons ook bereiken via post:

Keulers & partners advocaten

Postbus 88

6190 AB BEEK